โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง   ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือขอตัว ร.ต.ต.วิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.59 KB 8
NAME I Word Document ขนาดไฟล์ 287.07 KB 6
Entry form by name II Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 946.72 KB 8
ระเบียบการรับสมัครกีฬามวยสากลสมัครเล่น Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 5
ระเบียบการรับสมัครกีฬามวยไทยสมัครเล่น Word Document ขนาดไฟล์ 19.43 KB 8
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 369 KB 11
ปก คำนำ สารบัญ เยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 12
8/2562 แต่งตั้งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 /2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.71 KB 16
7/2562 แต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบการเยี่ยมบ้าน ตามโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.07 KB 16
6/2562 แต่งตั้งครูประจำชั้นเรียนและครูที่ปรึกษาชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.2 KB 16
5/2562 แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ ประจำสถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.34 KB 11
4/2562 การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.94 KB 14
คำสั่งที่ 30/2562 13
กำหนดค่าเป้าหมายฯ Word Document ขนาดไฟล์ 24.32 KB 20
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.68 KB 27
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.67 KB 20
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.53 KB 23
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.53 KB 42
ประกาศปรับหลักสูตร คณิต-วิทยาศาสาตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499 KB 22
คำสั่งให้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.6 KB 26
คำสั่งยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.23 KB 23
คำสั่งปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.08 KB 22
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเว็ปไซต์โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.05 KB 27
แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.63 KB 28
คำสั่งปัจฉิมนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.68 KB 18
คำสั่งเวรเดือนมีนาคม 2562 JPEG Image ขนาดไฟล์ 35.82 KB 23