ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                                                                 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

           ประวัติโดยย่อของโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบางคลอง ทิศตะวันตกของแม่น้ำยม  เลขที่ ๒๘ หมู่ ๖  ถนนสุโขทัย–วังไม้ขอน  ต.ปากแคว  อ.เมือง จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๐๐๐ ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑๑ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๐ โดยมีนายสำรวย  ศิลปชัย และคณะ ผู้ริเริ่มก่อตั้ง  ก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรกในที่ดินของ นายทองใบ  เทศกาล  ตั้งอยู่  หมู่ ๖ ตำบลปากแคว  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  ในพื้นที่  ๑ ไร่  ๒  งาน  เปิดทำการสอน เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๐ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  มีนักเรียน  ชาย  ๓๐  คน  หญิง  ๒๐  คน  รวม  ๕๐  คน  ให้นายสำรวย  ศิลปะชัย  รักษาราชการในตำแหน่ง  ครูใหญ่ และมีครูสายการสอน  จำนวน  ๑  คณะกรรมการศึกษาได้ย้ายอาคารเรียนไปตั้งในที่ดินของ นายชม  พยัคฆ์  มีเนื้อที่  ๑ ไร่ ๑ งาน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตหมู่ ๗  ตำบลทับผึ้ง  อำเภอ    ศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัยต่อมาได้ซื้อที่เพิ่มเติม รวมเป็นเนื้อที่ ๒  ไร่  ๒๐ ตารางวา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ  เลขที่  ๔๙๔  ในปีนี้ทางราชการได้ย้าย นายเฉลียว กาญจนโสภณ มาดำรงตำแหน่งแทน นายสำรวย ศิลปะชัย   

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๕  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  เพื่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ อาคารขนาด  ๔  ห้องเรียน  ๑  หลัง  ซึ่งโรงเรียนไม่มีพื้นที่ตั้งเพียงพอที่จะก่อสร้าง จึงได้ย้ายมาสร้างในที่ดินของนายเปรียง  ปานชัย  มีพื้นที่  ๔  ไร่  ๖๐  ตารางวา ในโฉนดเลขที่  ๑๑๕๘๕ ที่ตั้งอยู่ หมู่  ๖  ตำบลปากแคว  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  ในปัจจุบัน  การอนุญาตให้สร้างภายใต้เงื่อนไขการแลกเปลี่ยนระหว่างพื้นที่ตั้งโรงเรียนเดิมกับพื้นที่ที่ให้ก่อสร้างอาคารเรียน  การดำเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนที่ดินดังกล่าวยังไม่สำเร็จเนื่องจากไม่ได้ติดตามเรื่อง  ระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนที่ดินได้มีการเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๕ คน ได้มีการพัฒนาโรงเรียนมีก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น ได้แก่ อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ส้วม อาคาร(ชั่วคราว) อเนกประสงค์ใช้เป็นห้องประชุม และ
โรงอาหาร  ถังเก็บน้ำฝน แบบ  ฝ.๓๐  และ ฝ.๓๓  ซึ่งรายการสิ่งปลูกสร้างและที่ดินทุกรายการ
ยังไม่ได้   นำขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ในปีการศึกษา  ๒๕๕๒ โรงเรียนได้ศึกษาข้อมูลและดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง โดยนายชนนันท์  ขันธ์ทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบแทนกระทรวงการคลัง เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ต่อไป และพร้อมนี้
ได้นำอาคารสถานที่พื้นที่สุโขทัยขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเมื่อวันที่ ๙  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานธนารักษ์