คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3