โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง  ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกฤษฎาภา บุญอยู่
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ