โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง   ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าธุรการ

นางสาววรรณา รังโปฎก
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้าเจ้าหน้าธุรการ