คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสันต์ พยัคฆ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิลาวัลย์ ครุธแก้วสกุณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทองหล่อ เพชรมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีบ สุริเย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง ชำนาญจุ้ย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : สุเจน สุขมาก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายประทิน ชาญเพาะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
เบอร์โทร : 0872075661
อีเมล์ : koet.423@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : คณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2563-2566(4ปี)
ตำแหน่ง :