โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง   ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายบุญเกิด เผือกใต้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเรณู เมฆตานี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวาทินี วัลลิยะเมธี
ครูชำนาญการ

นางสาวพัชรินทร์ วรรณวงค์กา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพิรุณ เขียวอรุณ
พนักงานราชการ

นางสาวสิริกานต์ โพธิ์รอด
ครูอัตราจ้าง

นางสาววกัณฑิมา เผือกใต้
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรรณา รังโปฎก
ครูธุรการ