โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง  ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
คณะผู้บริหาร

นายบุญเกิด เผือกใต้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 872075661
อีเมล์ : koet.423@gmail.com

นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเรณู เมฆตานี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวาทินี วัลลิยะเมธี
ครูชำนาญการ

นางสาวพัชรินทร์ วรรณวงค์กา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพิรุณ เขียวอรุณ
พนักงานราชการ

นางสาวสิริกานต์ โพธิ์รอด
ครูอัตราจ้าง

นางสาววกัณฑิมา เผือกใต้
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรรณา รังโปฎก
ครูธุรการ