โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง   ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายบุญเกิด เผือกใต้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายภัคพล ทองสถิตย์
ครู คศ.3

นางวาทินี วัลลิยะเมธี
ครู คศ.2

นางสาวเรณู เมฆตานี
ครู คศ.3