กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4