กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเรณู เมฆตานี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : renu1972.m@gmail.com

นางสาวกัณฑิมา เผือกใต้
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5