โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง  ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเรณู เมฆตานี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : renu1972.m@gmail.com

นางสาวกัณฑิมา เผือกใต้
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5