หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ

นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหัวหน้าบริหารงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4