โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 6 ถนนสุโขทัย-สวรรคโลก บ้านบางคลอง  ตำบลปากแคว  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055645326
หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ

นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหัวหน้าบริหารงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4