พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 

 

                                                  พันธกิจ
 

                     1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

                     2. จัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้

                     3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                     4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธทยไปพร้อมกับการก้าวทันเทคโนโลยี