หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

นางสาวเรณู เมฆตานี
ครู คศ.3

นางสาวพัชรินทร์ วรรณวงค์กา
ครูผู้ช่วย