กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3