ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งที่ 65/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.77 KB 129183
คำสั่งที่ 64/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 129169
คำสั่งที่ 63/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.27 KB 129168
คำสั่งที่ 62/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ช่วงที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.59 KB 129205
คำสั่งที่ 61/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.65 KB 129179
คำสั่งที่ 60/2564 แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.47 KB 129187
คำสั่งที่ 59/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.05 KB 129224
คำสั่งที่ 58/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.4 KB 131568
คำสั่งที่ 56/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.23 KB 131612
คำสั่ง 53/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.63 KB 144922
คำสั่ง 52/2564 52 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.13 KB 144875
คำสั่ง 44/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกาษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.64 KB 144843
คำสั่ง 33/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.12 KB 144871
คำสั่ง 32/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.65 KB 144861
คำสั่ง49/2564แต่งตั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้านทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.65 KB 146573
คำสั่ง48/2564 โครงการต้านทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.76 KB 146792
คำสั่ง43/2564 คำสั่งแต่งตั้งทำหน้าที่สอนปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.08 KB 146569
คำสั่งที่41/2564มอบหมายงาน4กลุ่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.36 KB 146481
คำสั่งที่ 45/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.68 KB 146431
คำสั่งที่ 47/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.78 KB 146787
คำสั่งที่ 46/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.54 KB 146605
คำสั่งที่ 42/2564 สรุปรายงานผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.84 KB 146821
แนบคำสั่งที่ 43/2564ตารางสอนของครูและนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.93 KB 146566
รายงานผล/ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 11 กพ.2564. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.85 MB 146610
36/2563 แต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.76 KB 146744
35/2563เรื่อง แต่งตั้งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.76 KB 146794
34/2563แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ ประจำสถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.68 KB 146493
33/2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.47 KB 146423
32/2563แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อ ออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.83 KB 146511
31/2563 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.52 KB 146451
29/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.5 KB 146406
28/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.68 KB 146589
27/2563 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.91 KB 146545
25/2563แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารปรับปรุงหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.12 KB 147674
23/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.17 KB 146513
22/2563 การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.57 KB 146446
21/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.6 KB 146447
20/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.75 KB 146574
19/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.56 KB 146622
17/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.17 KB 146596
15/2563 การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.61 KB 146389
14/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับโครงการเด็กและเยาวชนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.69 KB 146688
13/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการทางศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.82 KB 146672
12/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมิน”อ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน” ปีการศึกษา 2562 ระดับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.36 KB 146592
11/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.44 KB 146368
10/2563 แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ ประจำสถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.28 KB 146493
9/2563.แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254 KB 146799
8/2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬากลุ่มน้ำยม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.86 KB 146694
6/2563เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.19 KB 146594
5/2563เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.47 KB 146436
4/2563เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.56 KB 146416
3-2563เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.78 KB 146567
2/2563เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.56 KB 146360
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 369 KB 146689
ปก คำนำ สารบัญ เยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 146595
8/2562 แต่งตั้งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 /2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.71 KB 146369
7/2562 แต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบการเยี่ยมบ้าน ตามโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.07 KB 146578
6/2562 แต่งตั้งครูประจำชั้นเรียนและครูที่ปรึกษาชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.2 KB 146519
5/2562 แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ ประจำสถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.34 KB 146498
4/2562 การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.94 KB 146623
คำสั่งที่ 30/2562 146485
กำหนดค่าเป้าหมายฯ Word Document ขนาดไฟล์ 24.32 KB 146541
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.68 KB 146735
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.67 KB 146809
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.53 KB 146442
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.53 KB 146616
ประกาศปรับหลักสูตร คณิต-วิทยาศาสาตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499 KB 146449
คำสั่งให้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.6 KB 146383
คำสั่งยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.23 KB 146535
คำสั่งปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.08 KB 146639
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเว็ปไซต์โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.05 KB 146414
แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.63 KB 146497
คำสั่งปัจฉิมนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.68 KB 146596
คำสั่งเวรเดือนมีนาคม 2562 JPEG Image ขนาดไฟล์ 35.82 KB 146602