ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,13:27   อ่าน 16886 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลคุณธรรม 2 ดาว สพฐ.
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,13:26   อ่าน 16286 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลพิเศษ การประกวดวาดภาพโควิด
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิง
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,13:24   อ่าน 16000 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบเข้าเรียนห้องเรียนกีฬา(ฟุตบอล)โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฟิกรี ปูเต๊ะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2564,23:00   อ่าน 94 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบได้คะแนนสูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้คะแนน ๗๙ คะแนน ( คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 40.47 )
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธาดาเดช นวนดอกรัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2564,22:56   อ่าน 105 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 46 คะแนน ( คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 40.47 )
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิชญธาดา ขวัญดอกไม้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2564,22:55   อ่าน 82 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้คะแนน 47 คะแนน ( คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 40.47 )
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวิภาวรรณ บุญสาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2564,22:54   อ่าน 106 ครั้ง
ชื่อผลงาน : O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 39.00 สูงกว่าระดับประเทศ 9.01
ชื่อนักเรียน : นักเรียนระดับชั้น ป.6
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2564,23:03   อ่าน 113 ครั้ง
ชื่อผลงาน : RT.คะแนนเต็ม 100
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัตธราภรณ์ ศรีคุณ
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2564,23:01   อ่าน 116 ครั้ง
ชื่อผลงาน : RT.คะแนนเต็ม 100
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีรพล อินชมะ
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2564,23:01   อ่าน 95 ครั้ง